Copyright

© 1992-2011 Semarang Photo Archives

This is a non-profit, educative site. This website is aimed at preserving the (photographic) heritage of Semarang and to make it available for the public.

Permission is granted to copy, distribute, display, and perform the work as long as the material is not used for commercial purposes and when you first notice the owner of this website.

All photographs have a Not visible Digital Water Mark, with which we demonstrated can, that the Copyright of the relevant photograph are from "Semarang Photo Archives".

Might appeared that text, photograph(s), etc. without permission is uses, we are forced to take legal action.

Creative Commons License
Semarang Photo Archives by www.semarang.nl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.semarang.nl.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.semarang.nl/algemeen/copyright.html.

We use Invisible Watermarking of Sign My Image
We use Invisible Watermarking of 'Sign My Image'

Disclaimer

"Semarang photo archives" practice extreme care by the make put together and spread of the information on these site.
However "Semarang photo archives" closes every liability from for damage as consequence of incompleteness or inadequacy of the provided information.
Also becomes liability excluded to aspect of (the consequences of the use of) information for whose you entry obtain through means of left on these website.
"Semarang photo archives" tries the rights of makers and exporting of the on these site shown or mentioned work optimally to guarantee.
"Semarang photo archives" has then also as far as reasonably possible is self it of ascertained that with these show or mention no infringement is committed on rights of harm De take after of the material brings however with with that in some cases the identity or residence of rightful in reasonableness cannot become overtaken.
When simply (right) person means straighten can do count on the content of present site, please this self in connection to put with "Semarang photo archives".
Of the on these site published photographs has "Semarang photo archives" the copyright.
Nothing on this site may become copy or uses unless before explicit permission of "Semarang photo archives" and possible third- rightful has been obtained.

The web master/owner is not responsible for the correctness information which is supplied by means of this website or by links of left on this Internet site. The use of the information, resources and or action are for own risk.Copyright / Auteursrecht

© 1992-2011 Semarang Photo Archives

Dit is een non-profit, educatieve site. Met als doel het behoud van het (fotografische) erfgoed van Semarang en dit openbaar te maken voor het publiek

Het is toegestaan copy's, distribueren, te vertonen etc zolang dit voor niet commercieel gebruik is en wanneer u dit eerst bekend maakt aan de eigenaar van deze website.

Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.

Mocht blijken dat tekst, foto(s) etc. zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

Creative Commons Licentie
Semarang Photo Archives van www.semarang.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.
Gebaseerd op een werk op www.semarang.nl.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar voor www.semarang.nl/algemeen/copyright.html.

Wij maken gebruik van een onzichtbaar watermerk dmv Sign My Image
Wij maken gebruik van een onzichtbaar watermerk dmv 'Sign My Image'

Disclaimer

"Semarang foto archief" betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site.
Evenwel "Semarang foto archief" sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.
Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.
"Semarang foto archief" tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen.
"Semarang foto archief" heeft dan ook voorzover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden.
De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald.
Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met "Semarang foto archief".
Van de op deze site gepubliceerde foto's heeft "Semarang foto archief" het auteursrecht.
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van "Semarang foto archief" en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.

De webmaster/eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website. Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook voor eigen risico.