De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 MEI 1898
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 MEI 1898

Geldloterij.

Op Zaterdag den 14 dezer des voormiddags te negen ure zal in den schouwburg alhier ten overstaan van den Notaris B. V. Houthuysen de trekking der geldloterij ten behoeve van het Protestantsche Weeshuis te Semarang plaats hebben.
De loten dezer geldloterij zijn gisteravond na verificatie in het Protestantsch Weeshuis alhier door de weezen in tegenwoordigheid van de commissie en van Notaris Houthuysen opgerold en geborgen in blikken trommels elk bevattende 500 stuks en de prijzen in een afzonderlijken blikken trommel. De trommels zijn verzegeld met het ambtcachet van Notaris Houthuysen en in bewaring genomen door het commissielid C. Dekker. Over de prijzen kan worden beschikt 14 dagen na den trekkingsdag bij den thesaurier van het weeshuis.