De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 Juli 1898
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 19 Juli 1898

Schietconcours.

De Semarangsche Schietclub is door haar zustervereeniging "de Kroonprins der Nederlanden" te Soerabaja uitgenoodigd deel te nemen aan den schietwedstrijd, die te Soerabaja op den 28en Augustus eerstkomende zal worden gehouden.

Op een Accoordje.
De in de centrale gevangenis alhier gegijzelde Chinees Liem Kiem Sioe heeft aan zijn crediteuren een accoord van veertig procent aangeboden ter voldoening van zijn debet ruim f 10.000. Dit voorstel wordt door de crediteuren in overweging genomen.

Bijeenkomst van Crediteuren.
Op den 25 dezer, des voormiddags te negen uur, zal in de audiëntiezaal van den Raad van Justitie alhier een eerste bijeenkomst van crediteuren van den in staat van faillissement verklaarden Chinees Kho Soey An worden gehouden ter verificatie hunner schuldvorderingen.