De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 13 Juni 1899
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 12 Juni 1897

Passar Djohar.

Behalve dat deze passar, die aan onzen aloon-aloon grenst, een onoogelijk aanzien heeft omdat de Gouvernements loodsen, die toch al niet veel te beteekenen hebben en lang niet in de behoefte voorzien, omringd is door de onmogelijkste krotten uit de heterogeenste materialen opgetrokken, is zij een verzamelplaats van de meest ongezonde en epidemieën in de hand werkende onreinheden. Aan het schoonvegen en het opruimen van alles wat de pasargangers laten liggen, geen gebrek, doch de afwatering is, zooals de afvoergoter, nu zijn, zoo onvoldoende en slecht, dat, zonder een radicale verbeteringen, al het water, bezwangerd met de vuilste zaken, den grond intrekt en spot met de eenvoudigste regelen van de hygiëne Wij gelooven dat de Waterstaat hierin zonder veel moeite een heilzame verbetering kon brengen, door het aanleggen van gemetselde goten, waarvan het rein houden gerust aan de politie kan worden overgelaten. In deze ongezonde tijden, waarbij zelfs de invasie van de pest ons dreigt, kan niet genoeg gewezen worden op het urgente tot in de kleinste détails de reinheid te betrachten. Bij een wandeling door de kampongs en zelfs in de Chineesche kamp valt het op hoe tegenwoordig daaraan de hand gehouden wordt; heeft nu ook de pasar als bron van besmetting opgehouden te bestaan, dan zal infectie niet licht voorkomen.