De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 1 Juni 1896
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 1 Juni 1896

Nederlandsche-Indische Spoorwegmaatschappij.

Aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij wordt het recht van opstal afgestaan op een stuk grond, ter hoofdplaats alhier, groot 8600 vierkante meters.

Teekenaar bij de Opiumfabriek.
De termijn van zes maanden gedurende welken krachtens de verleende machtiging over een som van f 150 maands kan werden beschikt voor de bezoldiging van een tijdelijk teekenaar ten behoeve van de fabriek der opiumregie is meteen gelijk tijdvak verlengd.

Gewapende Politiedienaren.
De Resident van Bali en Lombok heeft aan het bestuur alhier het verzoek gedaan om eenige gewapende politiedienaren te willen aanwerven ten behoeve van Mataram en Laboean Hadji. (Soer. Hbld.)