De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 JUNI 1899
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 JUNI 1899

Raad van Justitie.

Raad van Justitie te Semarang zette heden de behandeling voort van de strafzaak van Albertine Coenraad, beschuldigd van oplichting, viermaal gepleegd en stelde haar daarna weder uit tot morgen des voormiddags te half negen.

Insolvent.
De Raad van Justitie te Semarang sprak heden uit het vonnis van de insolvent verklaring van de boedels: le. van den gefailleerden Chinees Lie Kiem Hwat, handelaar te Koedoes, en 2. van den gefailleerde hadji Abdulsamat bin hadji Mohamat Alie, handelaar te Djocjakarta.

Opsporing verzocht.
Door de Justitie is de opsporing gevraagd van den persoon van J R. Bastiaans, zonder beroep, laatstelijk gewoond hebbende te Koedoes, die bij vonnis van den Raad van Justitie alhier van 6 Mei 1899, terzake van oplichting, tot de straf van zes maanden gevangenis en f 300 boete is veroordeeld.