De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 5 JULI 1899
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 5 JULI 1899

Protestantsch Weeshuis.

Tot tijdelijk onderwijzeres aan de school van het Protestantsche Weeshuis is aangesteld Mejuffrouw Betsy A. C Weehuizen, particulier hoofdonderwijzeres alhier.

Faillissement.
De Raad van Justitie te Semarang, Eerste Kamer, sprak heden het vonnis uit van den in staat van faillissement verklaarden koopman Seeh Faradz bin Alie Soengkar, wonende te Pekalongan. Tot rechter-commissaris in het faillissement werd het raadslid Mr. H. G Berx benoemd. Ook werd daarbij bevolen dat door verzegeling voor de bewaring des boedels zal worden gezorgd.

Opheffing van Curateele.
De Raad van Justitie alhier, Eerste Kamer, sprak heden het vonnis uit van de opheffing van de curateelestelling van den Chinees Liem Ie Ging, koopman, wonende te Semarang, thans verblijfhoudende te Singapore.