NIEUWS VAN DEN DAG 21 SEPT. 1912
NIEUWS VAN DEN DAG 21 SEPT. 1912

Semarang.


Cholera. (Part) Gisteren kwamen te Semarang 11 gevallen van cholera voor.

Nieuwe meisjesschool. De Kartini-Vereeniging besloot een school te stichten voor inlandsche meisjes op den Karreweg te Semarang. De oprichting van een internaat wordt overwogen.

Bouw gegund. De bouw van het Roomsch-Katholieke Weeshuis voor Meisjes op Tjandi werd gegund aan den heer Hildering voor f 250.000.

Receptie. Monseigneur Luypon hield een receptie in de pastorie te Semarang. Een 25-tal menschen waren aanwezig, de Resident had zich laten verontschuldigen.

Muziekgenot. Het gisterenavond door de Semarangsche muziekvereeniging gegeven concert was slecht bezet. Met uitzondering van een door den Heer Stokvis gegeven fioolsolo bleef de uitvoering beneden matig gestelde eischen