De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 11 AUGUSTUS 1949
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 11 AUGUSTUS 1949

OPROEP EXAMEN.


Candidaten (ook extraneï) voor het STAATSEXAMEN , KWEEKSCHOOL
op 7 November 1949 geven zich schriftelijk op vóór 15 September a.s. bij het Hoofd Onderwijsdienst, Altingstraat 4, Semarang, onder overlegging van
le. acte van bekendheid
2. indien niet bij Onderwijs werkzaam dan certificaat vide art. 3 lid 2
3e. bescheiden voor vrijstelling examenvakken.
4e. welke examentaal wordt gekozen.

HET HOOFD VAN DE ONDERWIJSDIENST VAN MIDDEN-JAVA. H. J. R. Bär.