De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 27 JUNI 1902
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 27 JUNI 1902

Candidaat gesteld.

De daggelder op het hureau van den eerst-aanwezend ingenieur van den Waterstaat en 's Lands B. O. W. alhier Lapré heeft zich candidaat gesteld voor de vacature van klerk op het assistent-residentia-kantoor alhier.

Watersterilisator.
De generale agenten voor Holland en koloniën J. de Bruyn en Co. Leiden van de fabrikanten A. Lapage en Co. te Parijs brengen een nieuw systeem van water-sterilisator in den handel die zeer de aandacht verdient wegens de eenvoudige en practische constructie en blijkens de aan het prespectus gehechte rapporten van scheikundigen en laboranten.

Stamboel.
De voorstellingen, welke de stamboelvereeniging iv haar tent op den aloon-aloon geeft, schijnen wel in den smaak te vallen van het Semarangsche publiek, de tent wordt iederen avond goed bezocht.