De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 23 FEB. 1949
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 23 FEB. 1949

Familieberichten.


Met diep leedwezen geven wij hierbij kennis van het overlijden te Soerabaia op Dinsdag 22 Februari 1949 van onze Chef, de Heer H.H. ROTTING in leven Onder-Directeur, der N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co. Agent en Personeel van het Semarang filiaal.

Vrijdagochtend dd. 18 dezer overleed door een lafhartige overval, mijn innig geliefde man en vader. JEAN LOUIS BURER in de ouderdom van 37 jaren. Diep betreurd door Zijn vrouw en kinderen. A. BUREK - GIBSON. JOYCE, KENI en EDWARD.

Heden bereikte ons het ontstellende bericht, dat op 20 Februari j.l. onze oudste firmant de Heer P. KOOI bij aankomst te Amsterdam plotseling is overleden. FRESE & HOGEWEG Accountants LOYENS & VOLKMAAKS Belastingconsulenten. Batavia - Semarang